giaitoan1234

Viết phương trình thủy phân của K2SO3. Xác định chất thuộc môi trường base hay acid?

Neo Pentan chọn trả lời