caobaquat

Viết pthh minh họa cho các trường hợp sau:

a, Dung dịch muối tác dụng dung dịch muối tạo sản phẩm có 1 kết tủa và 1 khí.

b, Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo 1 kết tủa và 2 khí.

Neo Pentan chọn trả lời