Neo Pentan

Cho m gam hỗn hợp gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được hỗn hợp muối X gồm C17HxCOONa, C17HyCOONa và C15H31COONa (có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 2 : 2). Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ 50,064 lít O2. Sau phản ứng thu được Na2CO3, H2O và 67,54 gam CO2. Giá trị của m là

A. 24,68.       B. 25,96.       C. 34,80.       D. 27,36.

Neo Pentan chọn trả lời