Neo Pentan

X là chất hữu cơ có công thức phân tử CxHyO. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong thấy có 30 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa đem đun nóng phần nước lọc thấy có thêm 20 gam kết tủa nữa. Biết X vừa tác dụng Na và NaOH. Chỉ ra công thức phân tử X

A. C7H8O.         B. C6H6O.         C. C7H8O2.         D. C8H10O.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời