ASCEonepiece

X là este đơn chức tạo bởi axit E; Y là este đơn chức tạo bởi axit F. Cho 70,19 gam hỗn hợp M gồm X, Y, E, F (đều mạch hở, MF > ME) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,025 mol NaOH, phản ứng kết thúc thu được 82,66 gam muối và 18,72 gam hỗn hợp T gồm 2 ancol đồng đẳng liên tiếp. Nếu cho toàn bộ lượng muối nói trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thấy tạo tối đa 212,22 gam kết tủa. Tỉ lệ  khối lượng của E và F trong M gần nhất với

A. 0,5          B. 1,8         C. 1,7          D. 0,6

Neo Pentan chọn trả lời