Neo Pentan

X là một este đa chức mạch hở có công thức phân tử C8H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong môi trường axit thu được axit cacboxylic Y đa chức, chất hữu cơ Z và chất hữu cơ T. Biết Z và T có cùng số nguyên tử cacbon, Y có đồng phân hình học. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn.

B. Cho a mol Y tác dụng với NaHCO3 dư tạo ra a mol khí.

C. Cho a mol Y tác dụng với Na dư tạo ra a mol khí.

D. Z và T có cùng công thức đơn giản nhất.

Neo Pentan chọn trả lời