ahnchanbaek

X là một este mạch hở, có phân tử khối nhỏ hơn propan-1,2-điol. Số este X thỏa mãn các tính chất trên là:

A. 2        B. 3        C. 4        D. 5

Neo Pentan đã chọn câu trả lời