Neo Pentan

X là một peptit mạch hở được tạo bởi các amino axit no có công thức phân tử C13H24NxO6. Thực hiện các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol các chất:
(X) + 4NaOH → X1 + NH2-CH2-COONa + X2 + 2H2O
X1 + 3HCl → C5H10NO4Cl + 2NaCl
Nhận định nào sau đây đúng?

A. Trong dung dịch X1 làm quỳ tím hóa đỏ.

B. X1 được ứng dụng làm mì chính (bột ngọt).

C. X là một tetrapeptit.

D. X2 tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3.

vucan189200184 trả lời