Trần Chy

X, Y là hai acid carboxylic kế tiếp đều đơn chức, không no chứa một liên kết C=C; Z là ester hai chức tạo bởi X, Y alcohol no T (X, Y, Z, T đều mạch hở). Hóa hơi 21,08 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 7,84 gam N2 (đo cùng điều kiện). Đốt cháy 21,08 gam E với lượng oxigen vừa đủ thu được 14,76 gam nước. Mặt khác hydrogen hóa hoàn toàn 0,28 mol E cần dùng 0,14 mol H2 (Ni, t0) thu được hỗn hợp F. Đun F với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch thu được phần rắn của a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ a : b gần đúng là:

A.  4,36      B.  3,64                C.  5,43                D.  4,35

Neo Pentan chọn trả lời