takigawanoa.cg

X, Y là hai este đơn chức của axit acrylic (MX < MY). Thủy phân m gam hỗn hợp A gồm X, Y trong dung dịch NaOH 4% vừa đủ, thu được (m + 1,62) gam muối, hóa hơi toàn bộ sản phẩm còn lại thu được 98,38 gam hỗn hợp Z (trong đó có hai chất có phân tử khối hơn kém nhau 28 đvC). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam A thu được 0,5 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Y trong A là

A. 34,85%.       B. 54,85%.       C. 57,00%.       D. 45,15%

maimap313 đã trả lời