Neo Pentan

X, Y là hai este hai chức; Y chứa vòng benzen; X, Y đều tạo bởi hai axit no thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp, Z là peptit tạo bởi alanin và valin; X, Z mạch hở. Đun nóng hết hỗn hợp H gồm X (9x mol), Y (3x mol), Z(x mol) bằng dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được dung dịch A và 32,4 gam chỉ một ancol T. Cô cạn dung dịch A được 137,24 gam muối khan (các muối không chứa nhóm chức ancol và muối có phân tử khối lớn nhất chiếm 13,4655% về khối lượng). Đốt cháy hết lượng muối khan trên cần đúng 4,71 mol O2, thu được 148,72 gam CO2 và 56,88gam H2O. Trong H có mN : mO = 7 : 64. Hiệu số khối lượng giữa X và Z là

A. 34,76 gam.      B. 43,72 gam.

C. 44,84 gam.      D. 39,80 gam.

Neo Pentan chọn trả lời