Neo Pentan

X, Y (MX < MY) là hai axit kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng axit fomic; Z là este hai chức tạo bởi X, Y và ancol T. Đốt cháy 12,52 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 8,288 lít O2 (đktc) thu được 7,2 gam nước. Mặt khác đun nóng 12,52 gam E cần dùng 380 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết rằng ở điều kiện thường, ancol T không tác dụng được với Cu(OH)2.

Phần trăm số mol của X có trong hỗn hợp E là.

A. 60%          B. 75%           C. 50%           D. 70%

Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với

A. 45%.       B. 40%.       C. 55%.       D. 50%.

Neo Pentan đã bình luận