Neo Pentan

Xà phòng hóa 7,4 gam metyl axetat bằng 200 ml dung dịch KOH 0,8M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:

A. 9,8 gam       B. 13,28 gam

C. 10,4 gam       D. 13,16 gam

Neo Pentan chọn trả lời