Neo Pentan

Xà phòng hóa hoàn toàn 161,2 gam tripanmitin trong dung dịch KOH dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 64,4.       B. 193,2.       C. 58,8.       D. 176,4.

Neo Pentan chọn trả lời