Neo Pentan

Xà phòng hóa hoàn toàn 28,46 gam hỗn hợp E gồm ba este bằng 468 ml dung dịch NaOH 1M (dùng dư 20% so với lượng cần phản ứng) thì thu được hỗn hợp ancol F và dung dịch G. Hỗn hợp F gồm 2 ancol no, mạch hở: đa chức (2x mol) và đơn chức (x mol). Đốt cháy hoàn toàn F cần 0,4 mol O2 thu được 21,3 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Biết rằng 1 mol mỗi este trong E tác dụng tối đa với 2 mol NaOH. Cô cạn G thu được hỗn hợp T gồm 4 chất rắn khan, mỗi chất chỉ chứa 1 nguyên tử Na, trong đó có 1 chất chiếm 36,325% số mol hỗn hợp T. Phần trăm khối lượng của chất có phân tử khối lớn nhất trong T có giá trị là

A. 21,7%.        B. 23,7%.         C. 46,6%.         D. 42,4%.

Neo Pentan chọn trả lời