Neo Pentan

Xà phòng hoá hoàn toàn m gam chất béo no, mạch hở X, thu được m + 0,28 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối trên, thu được Na2CO3, H2O và 10,864 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là

A. 8,16.         B. 8,62.         C. 8,52.         D. 8,34.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời