phuclam

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở, không phân nhánh (đều tạo từ axit cacbonxylic và ancol) bằng dung dịch NaOH (lấy dư 10% so với lượng cần dùng); sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn X và hỗn hợp ancol Y. Tách nước hoàn toàn Y được hai anken kế tiếp trong dãy đồng đẳng, đốt cháy hết lượng anken này thu được 18,72 gam nước. Đốt cháy hoàn toàn X cần dùng 15,68 lít (đktc) oxi sau phản ứng thu được 23,32 gam Na2CO3; CO2 và 1,8 gam nước. Nếu nung chảy chất rắn X với vôi tôi xút (dư) tạo thành một chất khí duy nhất. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn hơn trong E gần nhất với:

A. 60          B. 40         C. 55          D. 45

Neo Pentan chọn trả lời