Neo Pentan

Xét các nhận định sau:
(1) Protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn cacbohidrat;
(2) Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím;
(3) Các peptit thuỷ phân hoàn toàn tạo các α-amino axit;
(4) Các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định;
(5) Điều chế poli(vinyl ancol) bằng cách trùng hợp ancol vinylic.
Trong các nhận định trên, số nhận định sai là

A. 2.       B. 1.       C. 3.       D. 4.

Neo Pentan chọn trả lời