You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập Andehit – Xeton (Phần 2)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở (tỉ lệ sốmol 3 : 1). Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần vừa đủ 1,75 mol khí O2, thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức của hai anđehit trong X là A. HCHO và CH3CHO.    B. CH3CHO và C2H5CHO.    C. HCHO và C2H5CHO.    D. CH3CHO và C3H7CHO. (Xem giải) Câu 2. Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (có thành phần nguyên tốC, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3 trong NH3,

Xem thêm

Bài tập Andehit – Xeton (Phần 1)

⇒ Tải file đề: Download Chuyên đề Andehit – Xeton (Phần 1) gồm các bài tập ở mức độ dễ và trung bình, được trích từ các đề thi ĐH – CĐ từ 2007 đến 2012. Các năm sau và các bài nâng cao hơn sẽ cập nhật trong những phần sau. Câu 1: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!