You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập Cấu tạo nguyên tử (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Phân tử M có công thức YX2, cấu tạo từ nguyên tử của hai nguyên tố X, Y. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong phân tử M bằng 96 hạt. Hạt nhân nguyên tử X,Y đều có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Trong bảng tuần hoàn hóa học, hai nguyên tố X, Y thuộc cùng một nhóm (cột) và ở hai chu kì nhỏ (hàng) liên tiếp. Xác định công thức phân tử. (Xem giải) Câu 2. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai

Xem thêm

Lý thuyết Cấu tạo nguyên tử

I. Cách viết cấu hình electron của nguyên tử: Gồm 3 bước: Bước 1: Điền electron vào các phân lớp theo mức năng lượng từ thấp đến cao: 1s  2s  2p  3s  3p  4s  3d  4p (Với s tối đa 2 electron, p tối đa 6 electron, d tối đa 10 electron, f tối đa 14 electron. Khi phân lớp tối đa electron, ta nói phân lớp đó đã bão hòa) Bước 2: Chuyển các phân lớp vào đúng vị trí của lớp đó. Bước 3: Xét xem có rơi vào trường hợp đặc biệt hay không: + Nếu 3d4

Xem thêm

Bài tập Cấu tạo nguyên tử (Phần 1)

⇒ File đề bài: Download Câu 1. 1.1 Viết cấu hình electron trong các trường hợp sau và cho biết nguyên tố này là kim loại, phi kim hay khí hiếm: a. Điện tích hạt nhân là 16+ b. Điện tích lớp vỏ electron là – 3,84.10-18 C c. Nguyên tử có 3 lớp electron, lớp M chứa 6 electron. d. Nguyên tử có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có tối đa số electron. e. Nguyên tử có 9 electron p. f. Nguyên tử có 12 electron p, nguyên tố hóa học tạo ra từ nguyên tử này thuộc loại

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!