Neo Pentan

Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (có số nguyên tử cacbon trong phân tử tương ứng là 5, 7, 11); T là este no, đơn chức, mạch hở. Chia 268,32 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn một phần cần vừa đủ 7,17 mol O2. Thủy phân hoàn toàn phần hai bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic và hỗn hợp G (gồm bốn muối của Gly, Ala, Val và axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G, thu được Na2CO3, N2, 2,58 mol CO2 và 2,8 mol H2O.

Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 18,90%.           B. 2,17%.           C. 1,30%.         D. 3,26%.

Phần trăm khối lượng của Z trong E là

A. 1,30%.          B. 18,90%.          C. 1,09%.          D. 3,26%.

nguyentranghuan đã trả lời