Neo Pentan

Cho từ từ một lượng nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch X không thấy có hiện tượng gì. Cho tiếp dung dịch HCl vào thì thấy dung dịch bị vẩn đục, sau đó dung dịch trong trở lại khi HCl dư. Tiếp tục cho từ từ dung dịch NaOH vào thấy dung dịch lại bị vẩn đục, sau đó dung dịch lại trở nên trong suốt khi NaOH dư. Dung dịch X là

A. dung dịch AlCl3.

B. dung dịch hỗn hợp NaOH và NaAlO2

C. dung dịch hỗn hợp AlCl3 và HCl.

D. dung dịch NaAlO2.

Neo Pentan chọn trả lời