Neo Pentan

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3) vào nước, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:
Thể tích dung dịch HCl (ml)…… 300….. 600
Khối lượng kết tủa (gam)……….. a ……a + 2,6
Giá trị của a và m lần lượt là

A. 23,4 và 56,3.       B. 15,6 và 55,4.

C. 15,6 và 27,7.       D. 23,4 và 35,9.

hoangthao10lyy đã trả lời