hieu301199

Đốt cháy hoàn toàn  0,33 mol hh x gồm metyl propionat,metyl axetat và 2 hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2 tạo ra 14,4g H2o.nếu cho 0,33mol X vào dd BR2 dư thì số mol BR2 phản ứng là

Neo Pentan trả lời