vũ thị mai hương

Nguyên tố R là kim loại kiềm thổ (thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn). Cho 112 gam kim loại R vào một cốc đựng 100,3 gam dung dịch H2SO4 nồng độ 4,885%. Khi phản ứng xong, khối lượng các chất trong cốc là 206,9 gam. Xác định kim loại R và tính khối lượng từng chất trong cốc sau phản ứng, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Neo Pentan chọn trả lời