Neo Pentan

Nung nóng hỗn hợp X gồm Fe, Cu, S trong bình kín chứa O2, thu được m gam hỗn hợp Y gồm các chất rắn. Cho Y vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl, thu được dung dịch Z chỉ chứa muối; 0,05 mol hỗn hợp gồm hai khí có tỉ khối so với He là 5,3 và hỗn hợp rắn T. Rắn T tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,06 mol H2SO4 loãng thu được 0,02 mol hỗn hợp khí. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn rắn T vào 0,3 mol dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dùng dư 25%) thu được dung dịch G và 0,18 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch G thu được 45,48 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 19,84       B. 17,68.       C. 9,28.       D. 18,48.

lyvangcondang221 đã trả lời