Neo Pentan

X (CnH2n+1O2N; là este của amino axit); Y, Z (MY < MZ) là hai este mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 22,6 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z (trong đó Y và Z có số mol bằng nhau) cần dùng 1,13 mol O2, thu được N2, CO2 và 16,92 gam H2O. Nếu đun nóng 22,6 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp T gồm hai ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và 20,88 gam hỗn hợp gồm các muối. Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 11,08 gam. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E là

A. 14,16%.       B. 19,38%.       C. 21,24%.       D. 12,92%.

Neo Pentan trả lời