Neo Pentan

Xà phòng hóa hoàn toàn 49,92 gam triglyxerit X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glyxerol có khối lượng m gam và hỗn hợp chứa a mol muối natri oleat và 2a mol muối natri panmitat. Giá trị m là.

A. 5,52 gam            B. 1,84 gam

C. 11,04 gam            D. 16,56 gam

Neo Pentan chọn trả lời