You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập điện phân (Phần 6)

(Xem giải) Câu 1. Hòa tan 31,76 gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl vào nước thu được 300 gam dung dịch X. Điện phân dung dịch X (điện cực trơ, màng ngăn xốp) thì thu được 283,32 gam dung dịch Y (không còn màu xanh) và có V lít khí (đktc) thoát ra ở anot. Cho Y tác dụng với Mg dư thấy giải phóng 1,344 lít khí H2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hiệu suất phản ứng điện phân bằng 100% (bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước).

Xem thêm

Bài tập điện phân (Phần 5)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Điện phân dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 và HCl đến khi xuất hiện bọt khí ở catot thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 4,928 lít (đktc) hỗn hợp khí thoát ra ở anot có tỉ khối hơi so với H2 là a. Dung dịch X hòa tan vừa đủ 13,75 gam hỗn hợp gồm Zn và MgO thu được dung dịch chứa 45,55 gam muối và thoát ra 0,448 lít (đktc) khí NO. Giá trị của a gần nhất với A. 58,60.       B. 60,36. 

Xem thêm

Bài tập điện phân (Phần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 41. Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch chứa NaCl x (mol/l) và CuSO4 y (mol/l) bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện I = 5A trong thời gian 6948 giây thì dừng điện phân, thấy lượng khí thoát ra ở 2 cực là 3,696 lít (đktc). Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 4,8 gam Fe2O3. Tỉ lệ của x : y là. A. 3 : 2                           B. 1 : 2                         C. 3 : 1                                      D. 1 : 1 ⇒ Xem giải

Xem thêm

Bài tập điện phân (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 100%) dung dịch chứa đồng thời 0,3 mol CuSO4 và 0,1 mol NaCl, kim loại thoát ra khi điện phân bám hoàn toàn vào catot. Khi ở catot khối lượng tăng lên 12,8 gam thì ở anot có V lít khí thoát ra (đktc). Giá trị của V là A. 2,8.                            B. 2,24.                          C. 4,48.                          D. 5,6. ⇒ Xem giải Câu 2. Trong công nghiệp để mạ Zn lên Fe người ta làm như sau: A. Anot làm bằng Fe, catot làm

Xem thêm

Bài tập điện phân (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi, ta có kết quả ghi theo bảng sau: Giá trị của t là A. 8299 giây           B. 7720 giây          C. 8685 giây         D. 8878 giây (Xem giải) Câu 2. Cho một lượng tinh thể Cu(NO3)2.3H2O vào 400 ml dung dịch HCl 0,4M thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X với cường độ 5A không đổi

Xem thêm

Bài tập điện phân

⇒ Tải file đề: Download Câu 1. Điện phân với điện cực trơ 200g dung dịch hỗn hợp chứa 0,3 mol FeCl3, 0,1 mol CuCl2, 0,2 mol HCl đến khi khí bắt đầu thoát ra ở catot thì ngắt dòng điện. Để yên bình điện phân rồi thêm 250g dung dịch AgNO3 vừa đủ vào, phản ứng xảy ra hoàn toàn được 156,65g kết tủa, V lít khí (đktc) và dung dịch Y chứa 2 muối. Nồng độ phần trăm của muối có phân tử khối lớn hơn trong Y có giá trị gần nhất với: A. 27      

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!