You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập về các định luật bảo toàn (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online chuyên đề này: Vào phòng thi (Xem giải) Câu 41: Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là A. 13,70 gam.          B. 18,46 gam.          C. 12,78 gam.          D. 14,62 gam. (Xem

Xem thêm

Bài tập về các định luật bảo toàn (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online chuyên đề này: Vào phòng thi. (Xem giải ⇐) Câu 1: Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3- và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là A. Cl- và 0,01.          B. NO3- và 0,03.          C. CO32- và 0,03.          D. OH- và 0,03. (Xem giải ⇐) Câu 2: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối

Xem thêm

Tính pH của dung dịch (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Dowload Dạng 1: Tính  pH của axit mạnh hoặc bazơ mạnh. (Xem giải) Câu 1: Tính pH cúa dung dịch sau: 1. Dung dịch H2SO4 0,0005M (coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc). 2. 0,5 lit dung dịch HCl có hòa tan 224 ml khí HCl ở đktc. 3. Lấy 10 ml dung dịch HBr 1M pha loãng thành 100ml dung dịch. 4. Dung dịch KOH 0,01M 5. Dung dịch HCl 7,3% (d = 1,25 g/ml). 6. 200 ml dung dịch có chứa 0,8 gam NaOH. 7. 400 ml dung dịch chứa 3,42 gam

Xem thêm

Bài tập Sự điện li (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1.  Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là: A. (3), (2), (4), (1)           B. (4), (1), (2), (3)                     C. (1), (2), (3), (4)              D. (2), (3), (4), (1) (Xem giải) Câu 2.  Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là A. 4                                 B. 6                                           C. 3                                   

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!