You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Liên kết hóa học (Phần 2)

⇒ Thi online chuyên đề này: Vào phòng thi Câu 41. Liên kết bội là liên kết giữa hai nguyên tử được thực hiện bởi: A. Một liên kết xichma và một hay hai liên kết pi.           B. Một liên kết xichma và ba liên kết pi. C. Một liên kết pi và một hay hai liên kết xichma.           D. Hai hay nhiều liên kết xichma. Câu 42. Liên kết hoá học trong phân tử các chất H2, HCl, Cl2 thuộc loại: A. Liên kết đơn.           B. Liên kết

Xem thêm

Liên kết hóa học (Phần 1)

⇒ Thi online chuyên đề này: Vào phòng thi Câu 1. Cho nguyên tố clo (Z = 17). Cấu hình elctron của nguyên tử clo là: A. 1s2 2s2 2p6 3s2           B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2           C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5            D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 Câu 2. Cho nguyên tố clo (Z = 17). Khi hình thành ion Cl– từ nguyên tử clo: A. Nguyên tử clo đã nhường một electron hoá trị ở phân lớp 4s1 để đạt được cấu hình electron

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!