You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thị xã Quảng Trị (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44D 45D 46A 47A 48B 49D 50C 51A 52A 53D 54C 55D 56C 57A 58B 59D 60B 61B 62C 63B 64C 65A 66B 67D 68A 69D 70C 71C 72X 73B 74C 75A 76A 77C 78A 79B 80B Câu 41. Chất nào sau đây chỉ tồn tại trong dung dịch loãng? A. Na2Cr2O7.          B. CrO3.          C. H2CrO4.         D. Cr(OH)3. Câu 42. Kim loại nào sau đây bị thụ

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đô Lương 1 – Nghệ An (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43C 44C 45D 46D 47B 48A 49D 50A 51C 52D 53A 54D 55A 56A 57D 58B 59C 60A 61B 62D 63D 64D 65C 66C 67A 68B 69C 70B 71B 72A 73C 74B 75B 76C 77A 78B 79A 80B Câu 41. Cho 8,9 gam alanin (CH3CH(NH2)COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu được là A. 30,9.         B. 31,9.         C. 11,2.          D. 11,1. Câu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2 – Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44C 45B 46D 47A 48B 49D 50C 51D 52A 53D 54D 55A 56D 57B 58A 59B 60A 61C 62A 63C 64B 65A 66A 67A 68D 69D 70C 71D 72B 73C 74B 75B 76C 77D 78A 79A 80B Câu 41: Cho sơ đồ phản ứng: Fe(NO3)2 → X + NO2 + O2. Chất X là A. Fe(NO2)2.         B. FeO.         C. Fe2O3.         D. Fe3O4. Câu 42: Hợp chất

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Nam Định (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44A 45D 46C 47C 48D 49D 50B 51C 52D 53A 54B 55C 56D 57A 58D 59D 60A 61D 62A 63D 64C 65A 66A 67A 68B 69C 70A 71D 72C 73C 74B 75C 76C 77B 78A 79C 80C Câu 41. Công thức hóa học của triolein là A. (C17H35COO)C3H5.          B. (C15H31COO)C3H5. C. (C17H33COO)C3H5.          D. (C17H31COO)C3H5. Câu 42. Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may làm vỡ nhiệt

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3A 4C 5D 6B 7C 8D 9C 10D 11A 12D 13B 14D 15C 16B 17C 18D 19B 20D 21B 22C 23D 24B 25D 26B 27B 28B 29A 30D 31B 32B 33B 34C 35D 36A 37B 38D 39C 40D Câu 1. Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chất X thu được kết tủa màu trắng không tan trong axit clohiđric. Chất X là A. KNO3.       B. K2CO3.       C. K2SO4.         D.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Bến Tre (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4B 5D 6A 7C 8A 9B 10A 11B 12C 13D 14C 15A 16D 17D 18A 19B 20D 21B 22B 23A 24B 25C 26D 27B 28A 29C 30D 31D 32A 33B 34C 35B 36A 37C 38D 39D 40A Câu 1: Cacbohiđrat thuộc loại hợp chất hữu cơ A. đa chức.       B. tạp chức.       C. đơn chức.       D. hiđrocacbon. (Xem giải) Câu 2: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Nhúng

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên ĐHSP Hà Nội (Lần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43D 44D 45C 46A 47B 48B 49B 50D 51B 52D 53D 54A 55A 56D 57C 58A 59D 60D 61C 62A 63C 64C 65A 66B 67C 68B 69A 70B 71C 72D 73C 74A 75B 76B 77C 78A 79A 80D Câu 41. Phát biểu nào sau đây sai? A. Glyxin, alanin là các α-amino axit.         B. Tơ nilon-6,6 và tơ nitron đều là protein. C. Geranyl axetat có mùi hoa hồng.       D. Glucozơ là hợp chất

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2 – Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44A 45C 46A 47B 48A 49D 50B 51D 52A 53A 54C 55C 56D 57C 58B 59D 60C 61B 62C 63A 64D 65A 66D 67A 68D 69B 70D 71B 72D 73D 74B 75A 76D 77D 78A 79A 80A Câu 41: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ tằm.          B. Tơ axetat.          C. Tơ nilon–6,6.         D. Tơ olon. Câu 42: Chất nào sau đây không

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4D 5A 6C 7A 8A 9C 10B 11D 12C 13A 14A 15B 16B 17D 18A 19C 20C 21C 22C 23D 24D 25D 26B 27D 28B 29B 30A 31B 32B 33C 34B 35B 36C 37B 38D 39A 40B Câu 1: Trong số các kim loại sau, kim loại nào dẫn điện tốt nhất? A. Cu.         B. Au.         C. Al.         D. Ag. Câu 2: Kim loại có số

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GD-ĐT Gia Lai

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43D 44D 45C 46D 47C 48B 49A 50B 51C 52A 53C 54D 55D 56C 57B 58A 59C 60D 61B 62B 63A 64B 65D 66D 67C 68D 69B 70A 71A 72C 73B 74D 75B 76B 77C 78C 79A 80D Câu 41. Để đánh giá sự ô nhiễm không khí của một nhà máy, người ta dẫn không khí qua dung dịch Pb(NO3)2 dư, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này chứng tỏ trong không khí của nhà

Xem thêm

[2019] Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 320 – Tào Mạnh Đức

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44B 45D 46A 47C 48C 49D 50A 51A 52B 53B 54A 55D 56C 57B 58B 59D 60D 61C 62C 63C 64A 65B 66D 67A 68A 69B 70C 71D 72C 73C 74A 75B 76B 77A 78D 79A 80C Câu 41: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Cu2+.       B. Ag+.       C. Fe2+.       D. Zn2+. Câu 42: Oxit nào sau đây không tác dụng

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4D 5C 6C 7C 8B 9A 10B 11B 12A 13B 14A 15B 16C 17B 18B 19D 20D 21D 22D 23A 24A 25A 26A 27C 28C 29C 30C 31B 32C 33C 34A 35A 36D 37A 38B 39A 40A Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Glucozơ có nhiều trong quả nho chín.       B. Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng. C. Tinh bột có phản ứng tráng bạc.         D.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GD-ĐT Quảng Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43A 44D 45D 46C 47A 48D 49A 50B 51B 52A 53A 54D 55D 56A 57C 58C 59A 60C 61D 62C 63C 64B 65D 66B 67A 68C 69B 70B 71A 72A 73D 74B 75B 76C 77B 78C 79B 80C Câu 41: Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, vừa phản ứng được với dung dịch KOH? A. Ba(OH)2          B. AlCl3          C. BaCl2        

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5B 6C 7C 8C 9D 10A 11B 12B 13A 14A 15A 16A 17B 18C 19D 20D 21A 22B 23B 24C 25C 26C 27D 28B 29A 30D 31A 32C 33D 34B 35A 36C 37A 38D 39A 40A Câu 1. Chất nào dưới đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ.          B. Fructozơ.          C. Saccarozơ.         D. Xenlulozơ. Câu 2. Kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại là

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GD-ĐT Ninh Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45A 46C 47A 48D 49D 50A 51B 52B 53A 54B 55D 56C 57B 58B 59C 60D 61C 62A 63C 64D 65A 66D 67D 68D 69D 70B 71C 72B 73B 74D 75A 76C 77B 78B 79A 80C Câu 41. Ở điều kiện thường, oxit nào sau đây là chất rắn? A. N2O.          B. NO2.          C. P2O5.         D. CO2. Câu 42. Khi trùng hợp CH2=CH-Cl thu được polime

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Thái Bình (Lần 5)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4C 5B 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12B 13B 14B 15B 16A 17C 18B 19D 20D 21A 22A 23B 24D 25A 26D 27A 28D 29D 30B 31A 32A 33A 34B 35A 36B 37B 38A 39C 40C Câu 1. Ngâm một lá Zn vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. Nếu nhỏ thêm vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí thoát ra nhiều và nhanh. Chất tan trong dung dịch X

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Cần Thơ

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44C 45D 46C 47B 48A 49C 50A 51B 52B 53D 54B 55D 56A 57B 58D 59A 60D 61D 62A 63D 64C 65A 66C 67C 68D 69C 70A 71A 72D 73B 74B 75B 76B 77D 78B 79A 80B Câu 41. Công thức của natri cromat là A. Na2CrO4.          B. NaCrO2.          C. K2CrO4.         D. Na2Cr2O7. Câu 42. Amino axit nào sau đây có khối lượng phân tử lớn nhất?

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2B 3C 4A 5C 6D 7B 8B 9A 10D 11D 12D 13A 14B 15A 16C 17A 18C 19B 20B 21D 22D 23A 24B 25A 26A 27C 28D 29C 30A 31D 32A 33C 34A 35B 36C 37B 38C 39A 40B Câu 1: Hợp chất M2SO4.Al2(SO4)3.24H2O sẽ có tên gọi là phèn chua khi M là? A. NH4+       B. Na       C. K         D. Li (Xem giải) Câu 2: Có các chất sau đây:

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44A 45D 46B 47D 48A 49A 50B 51C 52B 53B 54B 55A 56A 57D 58D 59C 60B 61D 62C 63C 64D 65A 66D 67A 68B 69D 70A 71C 72A 73B 74A 75A 76C 77A 78C 79B 80D Câu 41: Tơ nitron (hay tơ olon) được điều chế từ phản ứng trùng hợp? A. CH2=CH2.       B. CH2=CHCl.       C. CH2=CH-CN.       D. CH2=CH-CH3. Câu 42: Chất nào sau đây có tính lưỡng

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT cụm trường Trực Ninh – Nam Trực (Nam Định)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44B 45B 46B 47D 48C 49B 50D 51A 52D 53D 54D 55A 56A 57B 58A 59C 60B 61D 62B 63A 64A 65B 66B 67C 68C 69C 70A 71C 72C 73D 74D 75D 76B 77A 78A 79C 80D Câu 41. Công thức của phèn chua là A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.       B. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. C. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.       D. K2SO4.Al2(SO4)3.12H2O. Câu 42. Trong môi trường kiềm, dung dịch protein có phản ứng màu biurê với A. Mg(OH)2.      

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Tiền Giang

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44B 45D 46B 47B 48C 49A 50D 51B 52D 53B 54C 55C 56D 57C 58B 59A 60C 61D 62A 63A 64B 65A 66A 67D 68B 69C 70B 71B 72C 73B 74A 75A 76A 77A 78C 79B 80C Câu 41. Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước là A. NaOH, Na2CO3.    B. K2SO4, Na2CO3.    C. Ca(OH)2, Na2CO3.    D. Na3PO4, Na2CO3. Câu 42. Khí X thoát ra khi đốt

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!