Neo Pentan

X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MX < MY), T là este tạo bởi X, Y với một ancol 2 chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T bằng lượng vừa đủ O2, thu được 2,576 lít CO2 (đktc) và 2,07 gam H2O. Mặt khác 3,21 gam M phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,2M, đun nóng.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Thành phần % theo số mol của Y trong M là 12,5%

B. Tổng số nguyên tử hidro trong hai phân tử X, Y bằng 6.

C. Tổng số nguyên tử cacbon trong phân tử T bằng 6.

D. X không làm mất màu nước brom.

Câu 2. Cho các phát biểu sau
(a) Đun X với dung dịch AgNO3/NH3 dư không sinh ra Ag.
(b) Trong M, tổng số mol của T và Z chiếm 50%.
(c) Phần trăm khối lượng của Y trong M gần bằng 9,34%.
(d) Tổng số nguyên tử cacbon trong T bằng 6.
Số phát biểu không đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

Neo Pentan sửa câu hỏi