You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập Cacbohidrat (Phần 2)

(Xem giải) Câu 1: Tiến hành sản xuất ancol etylic từ xenlulozơ với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 2 tấn ancol etylic, khối lượng xenlulozơ cần dùng là A. 5,031 tấn.        B. 10,062 tấn.        C. 3,521 tấn.         D. 2,515 tấn. (Xem giải) Câu 2: Lên men m gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 90%). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của m

Xem thêm

Bài tập Cacbohidrat (Phần 1)

⇒ File đề bài: Download Câu 1: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 550.                        B. 810.                            C. 650.                       D. 750 ⇒ Xem giải Câu 2: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. kim

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!