You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập về hợp chất lưỡng tính (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hòa tan hết hỗn hợp gồm Ba và Al2O3 trong 400 ml dung dịch H2SO4 0,2M và HCl 0,45M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thấy thoát ra 3,136 lít khí H2 (đktc); đồng thời thu được dung dịch X và 21,76 gam kết tủa. Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là (Xem giải) Câu 2. Dung dịch A gồm 0,2 mol H+, x mol Zn2+, y mol NO3- và 0,04 mol SO42-. Cho 240 ml dung dịch B gồm KOH 1,2M

Xem thêm

Bài tập về hợp chất lưỡng tính

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Hòa tan m gam một hỗn hợp X gồm Al2(SO4)3 và ZnSO4 (tỷ lệ mol tương ứng là 1 : 3) vào nước thu được dung dịch Y. Cho từ từ 180 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch Y  thì thấy tạo ra 3a gam kết tủa. Thêm tiếp 260 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch sau phản ứng thì thấy tạo ra a gam kết tủa nữa. Giả thiết rằng tốc độ các phản ứng là như nhau. Giá trị của m gần nhất với: A. 35        

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!