You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Kim loại và dung dịch muối (Phần 3)

(Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Fe vào 200ml dung dịch FeCl3 0,8M và CuCl2 0,6M. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch x và 1,8275m gam chất rắn Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được 109,8 gam kết tủa. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng là 31,2 gam. Giá trị của m là: A. 6            B. 10            C. 12          D. 8 (Xem giải) Câu 2. Cho 1,68

Xem thêm

Kim loại và dung dịch muối (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Cho 8,64 gam Al vào dung dịch X (X được tạo thành bằng cách hòa tan 74,7 gam hỗn hợp Y gồm CuCl2 và FeCl3 vào nước). Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Z và 17,76 gam chất rắn gồm 2 kim loại. Tỷ lệ số mol của CuCl2 : FeCl3 trong Y là: A. 2:3          B. 3:1         C. 2:1          D. 3:2 (Xem giải) Câu 2. Cho 13,25 gam hỗn hợp Al và Fe vào 500ml dung dịch Cu(NO3)2

Xem thêm

Kim loại và dung dịch muối (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Lấy m gam Mg tác dụng với 500ml dung dịch AgNO3 0,2M và Fe(NO3)3 2M. Kết thúc phản ứng thu được (m + 4) gam kim loại. Gọi a là tổng các giá trị m thỏa mãn bài toán trên, giá trị của a là? A. 7,3          B. 25,3           C. 18,5         D. 24,8 ⇒ Xem giải Câu 2. Cho 3,68 gam hỗn hợp chứa Mg, Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe(NO3)3 0,3M, Cu(NO3)2 0,4M AgNO3 0,5M. Sau phản

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!