You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập axit cacboxylic (Phần 4)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức A, axit acrylic với số mol bằng nhau và axit glutaric. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Mặt khác cũng m gam X tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là? A. 6,0           B. 6,6           C. 6,4          D. 7,2 (Xem giải) Câu 2. X là hỗn hợp gồm 1 ancol no, 2 chức A, 1 axit B đơn chức, không no (có 1 liên

Xem thêm

Bài tập axit cacboxylic (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CxHyCOOH và (COOH)2 thu được 14,4 gam H2O và m gam CO2. Mặt khác, 29,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu được 11,2 lít (đktc) khí CO2. Giá trị của m là A. 33 gam         B. 48,4 gam         C. 44 gam        D. 52,8 gam ⇒ Xem giải Câu 2. Hỗn hợp E gồm axit glutaric (HOOC-[CH2]3-COOH) và một axit cacboxylic đơn chức, mạch hở X (X không

Xem thêm

Bài tập axit cacboxylic (Phần 2)

⇒ File đề bài: Download Câu 1. Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịch NaOH 1,15M, thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4 gam hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,2 gam một chất khí. Giá trị của m là

Xem thêm

Bài tập axit cacboxylic (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là A. 10,12.             B. 6,48.             C. 8,10.             D. 16,20 ⇒ Xem giải Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!