You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập hình vẽ thí nghiệm (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Trong thí nghiệm ở hình bên người ta dẫn khí clo mới điều chế từ MnO2 rắn với dung dịch HCl đậm đặc vào ống hình trụ A có đặt một miếng giấy mầu. Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi (a) Đóng khóa K; (b) Mở khóa K? A. (a) Mất màu, (b) Không mất màu.       B. (a) Không mất màu, (b) Mất màu. C. (a) Mất màu, (b) Mất màu.       C. (a) Không mất màu, (b) Không mất màu. (Xem giải) Câu 2. Bóp mạnh quả bóp cao

Xem thêm

Bài tập hình vẽ thí nghiệm (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y: Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên? A. CH3COOH + C2H5OH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O. B. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O. C. C2H5OH → C2H4 + H2O D. 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → (C3H7O3)2Cu + 2H2O. (Xem giải) Câu 2. Điều chế este CH3COOC2H5 trong phòng thí nghiệm được mô tả theo hình vẽ sau Cho các phát biểu sau: (a) Etyl axetat có nhiệt độ sôi thấp (77°C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!