You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử THPT trường Trần Phú – Vĩnh Phúc (Tháng 12)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43B 44D 45D 46B 47B 48C 49A 50C 51A 52C 53B 54A 55D 56C 57A 58C 59B 60D 61C 62A 63B 64D 65B 66C 67B 68C 69A 70D 71D 72C 73D 74D 75A 76C 77B 78B 79A 80A (Xem giải) Câu 41: Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa? A. KOH và H2SO4.      B. CuSO4 và HCl.      C. NaHCO3 và HCl.      D. Na2CO3 và Ba(HCO3)2. (Xem giải) Câu 42: Chất khí

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Đoàn Thượng – Hải Dương (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4C 5B 6B 7A 8A 9B 10D 11B 12A 13D 14A 15C 16B 17C 18B 19A 20B 21C 22C 23D 24B 25B 26D 27D 28C 29D 30B 31A 32A 33D 34C 35A 36B 37C 38B 39B 40C 41A 42C 43B 44B 45D 46A 47B 48A 49A 50A (Xem giải) Câu 1. Khi thủy phân một triglixerit X thu được các axit béo: axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là: A.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43C 44B 45D 46A 47D 48A 49D 50C 51D 52D 53D 54B 55B 56C 57A 58C 59B 60A 61B 62A 63B 64A 65B 66A 67C 68A 69D 70C 71B 72C 73B 74C 75C 76A 77D 78B 79D 80C Câu 41: Công thức phân tử của tristearin là A. (C17H33COO)3C3H5.       B. C17H35COOH.       C. C17H33COOH.       D. (C17H35COO)3C3H5. Câu 42: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp? A. Tơ visco.       B. Tơ nitron.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43A 44D 45C 46B 47D 48C 49D 50D 51C 52B 53D 54B 55D 56C 57A 58D 59A 60B 61C 62B 63B 64B 65B 66A 67D 68A 69C 70D 71A 72A 73C 74D 75B 76A 77A 78C 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn A gồm Cu, Fe3O4 và Fe(NO3)3 trong dung dịch chứa 0,24 mol H2SO4 loãng, đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất;

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 1 – Mã đề 271)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4B 5C 6B 7A 8C 9C 10B 11D 12B 13A 14D 15D 16D 17B 18A 19B 20C 21C 22B 23C 24A 25A 26C 27D 28B 29D 30D 31A 32A 33A 34C 35C 36D 37D 38B 39A 40A Câu 1. Số nguyên tử cacbon trong phân tử Alanin là A. 5.       B. 7.       C. 9.       D. 3. (Xem giải) Câu 2. Cho 36 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% thu được m gam

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4D 5A 6D 7A 8B 9B 10D 11A 12C 13B 14B 15C 16C 17B 18B 19C 20B 21D 22B 23C 24C 25A 26C 27B 28D 29D 30A 31D 32A 33D 34C 35B 36D 37C 38B 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Nung m gam đá vôi (chứa 80% theo khối lượng là CaCO3, còn lại là tạp chất trơ), sau một thời gian thu được 16,128 lít khí (đktc). Biết hiệu suất phản ứng nhiệt phân là 90%, giá trị của m là A.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Nho Quan A – Ninh Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44A 45D 46A 47B 48D 49B 50C 51D 52B 53A 54D 55D 56B 57A 58D 59A 60D 61B 62A 63D 64A 65A 66A 67B 68B 69C 70B 71B 72B 73B 74C 75D 76C 77C 78B 79A 80D Câu 41. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng nhưng là? A. Nilon-6,6.       B. Poli(vinylclorua).       C. Polietilen.       D. Poli(metyl metacrylat). Câu 42. Este etyl fomat có công thức là A. HCOOCH3.       B. CH3COOCH3.  

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Hoằng Hóa 4 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4A 5A 6D 7C 8D 9B 10B 11B 12C 13D 14A 15A 16D 17C 18A 19D 20B 21B 22C 23A 24A 25D 26A 27D 28B 29C 30C 31C 32B 33D 34A 35A 36B 37D 38D 39A 40D Câu 1: Oxit nào sau đây bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng? A. Al2O3.       B. FeO.       C. MgO.       D. Fe2O3. Câu 2: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 1 – Mã đề 136)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3D 4D 5D 6D 7A 8D 9B 10D 11A 12A 13C 14C 15A 16A 17A 18B 19B 20C 21B 22B 23A 24D 25B 26A 27C 28C 29B 30C 31B 32D 33C 34A 35A 36C 37D 38D 39B 40C Câu 1. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? A. HCl.       B. CH3NH2.       C. H2NCH2COOH.       D. CH3COOH. Câu 2. Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên? A. Polistiren.       B.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4A 5B 6B 7C 8D 9D 10C 11C 12C 13A 14B 15A 16C 17D 18C 19D 20A 21B 22A 23C 24C 25B 26C 27B 28D 29D 30C 31B 32C 33C 34A 35B 36A 37C 38C 39B 40D Câu 1: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng) không sinh ra chất khí? A. Fe2O3.       B. FeO.       C. Fe3O4.         D. Fe(OH)2. Câu 2: Phản ứng hóa học giữa CH3OH và C2H5COOH (xúc

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3A 4D 5C 6A 7A 8B 9B 10C 11B 12D 13B 14B 15A 16A 17C 18A 19C 20B 21B 22D 23B 24D 25C 26C 27C 28D 29A 30C 31C 32D 33A 34C 35D 36A 37D 38D 39A 40B Câu 1. Công thức cấu tạo của este isoamyl axetat là: A. CH3COOCH2CH(CH3)CH2CH3.       B. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2. C. CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3.       D. CH3COOC(CH3)3. (Xem giải) Câu 2. Clo hoá PVC thu được một polime chứa 61,383% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Đồng Tháp

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44D 45B 46C 47C 48B 49B 50D 51D 52A 53C 54C 55C 56C 57A 58D 59D 60C 61A 62B 63D 64B 65B 66B 67A 68A 69B 70C 71B 72A 73B 74D 75D 76A 77D 78D 79A 80A Câu 41: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 2.        B. 1.       C. 4.         D. 3. Câu 42: Tơ nilon-6,6 thuộc loại A. to thiên nhiên.      B. tơ nhân tạo. 

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Phúc Thành – Hải Dương (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44B 45C 46C 47D 48A 49B 50D 51B 52C 53D 54A 55C 56D 57B 58C 59A 60D 61B 62D 63C 64C 65B 66C 67A 68C 69D 70A 71B 72D 73B 74C 75C 76C 77C 78C 79A 80D Câu 41: Hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. CH4.       B. Na2CO3.       C. CO2.         D. NaCN. Câu 42: Chất nào sau đây có tên gọi là etanol? A. CH3CHO.       B. C2H5OH.

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT An Giang

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4B 5C 6D 7A 8B 9A 10D 11D 12C 13B 14D 15D 16B 17C 18A 19B 20D 21C 22B 23D 24A 25A 26A 27C 28B 29C 30B 31D 32A 33D 34C 35A 36D 37C 38A 39 40D Câu 1: Chọn phát biểu sai: A. Thủy phân hoàn toàn chất béo trong môi trường bazơ thì thu được glyxerol và muối của axit béo. B. Chất béo rắn không tan trong nước nhưng chất béo lỏng thì tan được trong nước nóng. C. Chất béo

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Lục Nam – Bắc Giang (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44D 45B 46A 47C 48C 49D 50A 51A 52B 53D 54D 55D 56B 57D 58A 59D 60B 61D 62B 63A 64B 65A 66A 67D 68A 69D 70D 71B 72C 73B 74C 75C 76B 77B 78A 79D 80D Câu 41: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là: A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5. Câu 42: Lọai thực phẩm nào chứa nhiều glucozơ là: A. mật ong.      

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3A 4C 5A 6D 7A 8D 9A 10C 11D 12C 13D 14A 15A 16D 17A 18B 19B 20B 21C 22B 23A 24C 25C 26B 27C 28B 29B 30C 31D 32A 33A 34A 35A 36B 37C 38D 39B 40D Câu 1: Etyl fomat là chất có mùi thơm, không độc được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Công thức cấu tạo của etyl fomat là A. HCOOCH3.        B. HCOOC2H5.        C. CH3COOC2H5.        D. HCOOC2H3.

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Chuyên Lê Quý Đôn – Bà Rịa Vũng Tàu

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3C 4C 5B 6C 7C 8D 9D 10D 11A 12D 13B 14B 15B 16D 17C 18C 19A 20B 21D 22B 23A 24C 25A 26B 27C 28A 29A 30A 31C 32D A. TRẮC NGHIỆM (8 điểm): (Xem giải) Câu 1: Số đồng phần cấu tạo là amin bậc ba có cùng công thức phân tử C4H11N là A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1. (Xem giải) Câu 2: Thủy phân

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3C 4A 5D 6D 7D 8B 9A 10B 11A 12D 13A 14D 15B 16C 17B 18C 19A 20B 21A 22C 23D 24A 25A 26D 27C 28B 29A 30D 31C 32B 33C 34C 35D 36B 37A 38D 39B 40B Câu 1: Este C2H5COOCH3 có tên là A. etyl metyl este.     B. metyl butanoat.     C. metyl propionat.    D. etyl axetat. Câu 2: Chất hữu cơ thuộc loại cacbohiđrat là A. protein.       B. xenlulozơ.    

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Bến Tre

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4D 5C 6A 7B 8D 9C 10B 11A 12B 13B 14B 15B 16C 17C 18C 19A 20A 21B 22C 23D 24C 25D 26A 27A 28C 29C 30C 31B 32D 33D 34B 35B 36D 37C 38B 39B 40D Câu 1. Tripeptit Ala – Gly – Ala có công thức phân tử là A. C9H17N3O4.       B. C6H11N3O4.       C. C8H13N3O4.       D. C8H15N3O4. Câu 2. Tinh bột không thuộc loại: A. cacbohiđrat.  

Xem thêm

[2020] Thi cuối kỳ 1 môn Hóa 12 – Sở GD-ĐT Đà Nẵng (Mã 352)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3D 4B 5B 6A 7B 8C 9C 10C 11C 12A 13A 14B 15C 16C 17D 18A 19C 20D 21D 22B 23C 24D 25A 26B 27C 28A 29B 30D Câu 1: Cho m gam glucozơ tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được 4,32 gam Ag. Giá trị của m là A. 1,8.       B. 7,2.       C. 14,4.       D. 3,6. Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng về

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44A 45C 46B 47C 48D 49B 50D 51A 52D 53B 54B 55C 56D 57C 58B 59B 60D 61C 62C 63A 64D 65C 66A 67D 68B 69C 70A 71A 72A 73B 74A 75A 76D 77C 78C 79C 80B Câu 41. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây cứng nhất? A. Cr.       B. Al       C. Ag.         D. Fe. Câu 42. Ở điều kiện thường, chất nào sau

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!