You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hương Khê – Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44C 45A 46A 47A 48B 49C 50A 51D 52D 53C 54D 55A 56D 57D 58C 59D 60C 61B 62C 63D 64B 65C 66C 67A 68D 69A 70B 71B 72C 73A 74B 75D 76D 77D 78A 79B 80A Câu 41: Chất nào sau đây dùng làm để chế thuốc chữa đau dạ dày? A. Na2SO4.       B. Na2SO3.       C. CaSO4.       D. NaHCO3. Câu 42: Theo Are-ni-ut, chất nào dưới đây là axit? A. LiOH.      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Bình Thuận

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44C 45A 46B 47B 48A 49C 50B 51A 52D 53A 54D 55A 56A 57A 58D 59B 60D 61C 62D 63C 64B 65A 66C 67C 68C 69A 70A 71D 72B 73B 74C 75D 76B 77A 78C 79A 80B Câu 41: Công thức hóa học của muối natri sunfat là A. Na2S.       B. Na2SO3.       C. NaHSO3.       D. Na2SO4. Câu 42: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Khuyến

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44D 45D 46D 47C 48B 49B 50A 51A 52B 53C 54A 55C 56B 57B 58B 59C 60B 61B 62D 63D 64A 65D 66D 67D 68A 69C 70A 71A 72B 73D 74B 75A 76D 77B 78D 79A 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Na.       B. Al.       C. Ca.       D. K. Câu 42. Este tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol etylic là A. C2H5COOCH3.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh (Lần 5)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3B 4A 5C 6C 7C 8C 9A 10A 11D 12B 13D 14A 15B 16A 17D 18A 19D 20C 21B 22C 23B 24B 25B 26B 27B 28A 29B 30B 31D 32C 33C 34B 35D 36B 37B 38A 39A 40C Câu 1. Số đồng phân este của C3H6O2 là A. 4       B. 1       C. 2       D. 3 Câu 2. Công thức tổng quát của chất béo no là A. CnH2n-4O6       B. CnH2nO6      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Tuyên Quang (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3D 4D 5A 6D 7B 8A 9A 10A 11D 12C 13D 14B 15C 16C 17B 18C 19C 20A 21B 22C 23C 24D 25B 26B 27B 28A 29C 30A 31A 32A 33D 34D 35C 36A 37D 38B 39C 40D Câu 1: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 75% thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là A. 21,3.       B. 24       C. 13,5.       D. 18. Câu 2: Chất nào sau đây không

Xem thêm

[2020] Thi kiểm tra kiến thức – ĐHQG Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3C 4C 5B 6B 7A 8C 9D 10C 11D 12D 13A 14B 15C 16D 17D 18C 19B 20C 21D 22B 23C 24D 25D 26A 27A 28C 29B 30A 31C 32B 33A 34A 35A 36A 37D 38C 39C 40D Câu 1: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A. Li.       B. Cs.       C. Na.       D. K. Câu 2: Nhỏ dung dịch iot vào lát cắt ngang của quả chuối xanh, thấy màu của

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đô Lương 1 – Nghệ An (Tháng 7)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43C 44C 45C 46A 47B 48A 49C 50D 51C 52C 53A 54B 55A 56A 57B 58C 59D 60C 61B 62A 63B 64D 65D 66D 67D 68B 69A 70A 71D 72B 73A 74C 75D 76A 77D 78B 79C 80B Câu 41: Thủy phân tripanmitin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được C3H5(OH)3 và A. C15H31COONa       B. C17H31COONa.       C. C17H35COONa.       D. C15H31COOH. Câu 42: Hợp chất của sắt nào sau đây không tác dụng với dung dịch

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Vinh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43A 44C 45B 46C 47C 48A 49A 50C 51D 52B 53B 54A 55C 56C 57D 58A 59A 60C 61A 62B 63B 64C 65C 66A 67A 68C 69D 70D 71D 72AC 73A 74C 75B 76C 77C 78C 79A 80C Câu 41: Monome X khi tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polietilen (PE). Phân tử khối của X là A. 28 đvC.       B. 100 đvC.       C. 104 đvC.         D. 56 đvC. Câu 42: lon kim loại

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43B 44D 45A 46C 47D 48C 49A 50D 51B 52A 53C 54C 55A 56B 57C 58A 59B 60A 61C 62D 63D 64D 65A 66B 67B 68C 69C 70D 71B 72C 73A 74A 75C 76C 77B 78A 79C 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây phản ứng được với với dung dịch HCl ? A. Ag.       B. Hg.       C. Cu.       D. Fe. Câu 42. Kim loai nào sau đây tan trong nước tạo thành dung dịch

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Kiên Giang

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43D 44A 45C 46C 47C 48C 49C 50D 51D 52D 53B 54A 55A 56B 57A 58A 59C 60C 61D 62A 63D 64D 65A 66C 67B 68A 69B 70C 71D 72C 73A 74C 75A 76D 77B 78C 79D 80C Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit? A. Tinh bột.       B. Saccarozơ.        C. Xenlulozơ.         D. Glucozơ. Câu 42: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là A. Quặng đolomit.       B. Quăng manhetit.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4D 5D 6D 7A 8A 9C 10C 11D 12B 13B 14B 15C 16C 17A 18A 19A 20D 21A 22B 23D 24D 25C 26C 27A 28B 29A 30A 31B 32C 33B 34D 35C 36D 37D 38B 39A 40B Câu 1: Kim loại nào sau đây không tan trong nước ở nhiệt độ thường? A. K.         B. Cu.         C. Na.          D. Ba. Câu 2: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43C 44A 45C 46B 47C 48D 49B 50A 51B 52A 53D 54A 55D 56B 57C 58B 59A 60C 61D 62C 63B 64A 65C 66D 67C 68A 69C 70D 71B 72D 73D 74B 75B 76A 77A 78C 79A 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch axit nitric đặc nguội? A. Cu.       B. Na.       C. Mg.       D. Al. Câu 42: Khí đinitơ oxit còn gọi là khí gây cười, bóng cười.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43D 44C 45B 46B 47B 48D 49C 50D 51C 52A 53B 54C 55B 56A 57D 58A 59A 60A 61D 62D 63A 64B 65D 66C 67C 68B 69B 70C 71C 72D 73D 74C 75D 76A 77D 78A 79A 80A Câu 41: Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với chất nào sau đây tạo ra khi không màu bị hóa nâu trong không khí? A. Fe(NO3)3.       B. Fe(NO3)2.       C. Fe2O3.         D. Fe(OH)3. Câu 42: Thành phần chính của

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hoằng Hóa 4 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4B 5D 6A 7C 8B 9D 10B 11C 12B 13B 14A 15C 16A 17B 18D 19D 20C 21B 22D 23A 24C 25C 26B 27D 28A 29A 30D 31C 32A 33C 34D 35B 36D 37D 38A 39A 40C Câu 1: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được dung dịch X. Trung hòa X rồi đem thực hiện phản ứng tráng bạc thu được tối đa 43,2 gam Ag. Giá trị của m là A. 42,75.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Gia Lai (Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48B 49C 50A 51A 52C 53B 54A 55D 56D 57A 58C 59C 60C 61C 62D 63A 64B 65B 66B 67D 68D 69C 70C 71B 72B 73A 74C 75A 76D 77D 78C 79C 80D Câu 41: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại A. Zn.       B. Ag.       C. Au.       D. Pt. Câu 42: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Thượng Cát – Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44A 45B 46B 47C 48A 49D 50C 51D 52A 53C 54A 55A 56C 57D 58B 59D 60B 61C 62C 63B 64A 65C 66A 67D 68B 69B 70D 71A 72C 73B 74A 75B 76C 77D 78A 79A 80D Câu 41: Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây, tạo ra kết tủa màu trắng hơi xanh, hóa nâu đỏ ngoài không khí? A. CuSO4.       B. FeCl3.       C. FeCl2.       D. MgCl2. Câu 42: Trong hợp

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Đồng Tháp

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43A 44D 45B 46D 47B 48B 49B 50D 51A 52B 53A 54A 55C 56D 57C 58A 59A 60B 61D 62C 63B 64A 65C 66B 67B 68B 69A 70B 71A 72A 73B 74B 75A 76D 77A 78A 79D 80A Câu 41: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính? A. Al(OH)3.       B Ca(OH)2.       C. NaHCO3.       D. Al2O3. Câu 42: Phân urê là loại phân có tỉ lệ đạm cao nhất. Công thức hóa học của phân

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Sở GDĐT Bình Phước (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3C 4D 5C 6C 7D 8C 9D 10B 11B 12B 13C 14B 15C 16C 17B 18A 19B 20B 21D 22A 23D 24B 25B 26A 27C 28D 29D 30C 31A 32A 33A 34C 35A 36A 37D 38D 39D 40A Câu 1. Lên men ancol etylic (xúc tác men giấm), thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X là A. axit axetic.       B. axit lactic.       C. anđehit axetic.       D. anđehit fomic. Câu 2. Phát biểu nào

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Hà Nội (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44D 45A 46A 47A 48C 49D 50C 51A 52B 53B 54B 55D 56B 57C 58C 59C 60D 61D 62A 63A 64B 65A 66B 67A 68D 69C 70B 71A 72D 73A 74C 75B 76C 77A 78B 79C 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây không khử được nước ở nhiệt độ thường? A. Be       B. Ba       C. Ca         D. K Câu 42. Chất nào sau đây có màu nâu đỏ A. Fe(OH)2      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Võ Nguyên Giáp – Quảng Ngãi (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3D 4A 5A 6A 7C 8C 9C 10B 11B 12D 13C 14C 15A 16B 17D 18C 19B 20D 21A 22B 23B 24C 25D 26C 27C 28D 29A 30A 31C 32D 33B 34B 35D 36A 37C 38A 39D 40B Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? A. NaCl.       B. HCI.       C. H2O.         D. NaOH. Câu 2: Trong công nghiệp, người ta điều chế nhôm bằng cách nào sau đây? A. Điện phân dung

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Cà Mau (Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43A 44D 45C 46A 47D 48B 49A 50D 51D 52A 53D 54A 55C 56A 57B 58C 59C 60C 61A 62C 63D 64A 65D 66C 67C 68D 69C 70B 71A 72A 73D 74B 75C 76A 77D 78B 79C 80C Câu 41: Chất nào sau đây có thể trùng hợp thành cao su? A. CH3-CH2-C≡CH.       B. CH2=CH-CH=CH2.       C. CH3-CH=CH2.       D. CH=CH-CH3. Câu 42: “Hiệu ứng nhà kính” là hiện tượng Trái Đất ấm dần lên do các bức

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!