You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hưng Nhân – Thái Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi. ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4D 5B 6D 7C 8A 9C 10C 11C 12C 13B 14C 15C 16B 17B 18B 19B 20C 21C 22C 23B 24B 25B 26C 27D 28D 29D 30C 31D 32B 33B 34B 35B 36B 37B 38B 39B 40C (Xem giải) Câu 1: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 60%, thu được 8,96 lít (đktc) CO2. Giá trị của m là: A. 60,0.         B. 36,4.         C. 16,2.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Thọ – Thái Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4B 5A 6B 7C 8D 9B 10A 11C 12C 13D 14B 15B 16C 17C 18C 19C 20C 21A 22B 23B 24D 25C 26A 27D 28A 29B 30B 31D 32C 33A 34D 35A 36? 37D 38D 39A 40A (Xem giải) Câu 1. Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO ở đktc. Khối lượng sắt thu được là A. 6,72.         B. 16.         C. 7,8. 

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thái Phúc – Thái Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44D 45C 46B 47D 48D 49A 50C 51D 52B 53B 54A 55A 56B 57A 58A 59B 60B 61B 62A 63B 64D 65B 66C 67B 68B 69D 70A 71C 72D 73D 74A 75A 76D 77B 78A 79A 80C Câu 41: Công thức nào sau đây không thể là công thức của chất béo? A. (C17H35COO)3C3H5.         B. (C17H31COO)3C3H5. C. (C17H33COO)2C2H4.         D. (C17H35COO)3C3H5. Câu 42: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? A. Poli (etylen terephtalat).

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Thọ – Thái Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3D 4C 5C 6A 7B 8C 9A 10C 11A 12A 13C 14B 15C 16C 17B 18A 19B 20D 21B 22C 23B 24B 25A 26D 27C 28D 29B 30C 31A 32C 33D 34B 35A 36D 37D 38A 39D 40B (Xem giải) Câu 1: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm 13,6 gam phenyl axetat và 7,4 gam metyl axetat bằng 350 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 35,6

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Thái Bình (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3B 4C 5B 6B 7C 8D 9D 10A 11A 12A 13D 14D 15D 16D 17A 18A 19C 20C 21A 22B 23D 24A 25A 26C 27A 28C 29B 30B 31D 32C 33C 34B 35B 36B 37D 38C 39A 40C (Xem giải) Câu 1. Cho các chất: CaCO3, KOH, KI, KMnO4, Si, Na, FeSO4, MnO2, Mg, Cl2. Trong các chất trên có bao nhiêu chất có khả năng phản ứng được với HBr mà trong đó HBr đóng vai trò là chất khử? A. 4.    

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Thái Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2A 3A 4C 5D 6D 7D 8C 9D 10C 11D 12A 13A 14B 15A 16B 17D 18A 19C 20A 21C 22C 23A 24C 25D 26D 27B 28B 29C 30B 31C 32C 33A 34D 35A 36D 37A 38C 39B 40D 41D 42B 43A 44D 45B 46C 47B 48D 49B 50B Câu 1. Este CH3COOCH3 có tên gọi là A. Metyl fomat.       B. Metyl propionat.       C. Vinyl axetat.         D. Metyl

Xem thêm

[2015 – 2016] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3C 4D 5C 6D 7B 8A 9A 10B 11B 12B 13C 14A 15D 16B 17B 18B 19A 20C 21D 22B 23A 24B 25C 26A 27C 28C 29C 30A 31B 32D 33B 34A 35D 36A 37D 38C 39B 40A 41B 42A 43D 44D 45D 46C 47D 48D 49C 50C (Xem giải) Câu 1: Có các phát biểu: (1) Oxi hóa anđehit fomic và axit fomic bằng AgNO3/NH3 dư đều được muối amoni cacbonat. (2) Axeton, phenol trong

Xem thêm

[2016 – 2017] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3C 4C 5A 6A 7A 8A 9B 10C 11A 12B 13C 14C 15D 16B 17C 18D 19B 20D 21A 22A 23D 24C 25C 26D 27B 28B 29C 30C 31D 32C 33D 34D 35B 36A 37A 38B 39D 40B 41D 42A 43D 44A 45A 46A 47C 48B 49D 50A (Xem giải) Câu 1: Số đồng phân cấu tạo, mạch hở có công thức phân tử C5H8 tác dụng với H2 dư (Ni, t°) thu được sản phẩm

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2C 3C 4A 5D 6B 7D 8A 9B 10C 11A 12C 13D 14A 15C 16D 17C 18D 19B 20C 21A 22B 23B 24D 25D 26B 27B 28C 29D 30B 31A 32A 33B 34D 35A 36D 37B 38C 39D 40D 41A 42D 43A 44A 45C 46A 47A 48C 49A 50D (Xem giải) Câu 1: Cho hỗn hợp Fe, Mg vào dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2 thì thu được dung dịch A và 1 kim loại. Kim loại thu

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3C 4B 5D 6D 7B 8C 9B 10D 11B 12B 13D 14D 15A 16A 17A 18D 19B 20A 21A 22C 23D 24A 25C 26B 27D 28C 29A 30C 31D 32A 33A 34C 35C 36D 37D 38A 39B 40D 41B 42B 43D 44C 45B 46C 47D 48C 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Trộn K và Na theo tỉ lệ mol 1 : 1 được hỗn hợp X. Hòa tan hết X vào nước dư được dung

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ Hóa 11 trường chuyên Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3D 4A 5C 6D 7B 8B 9C 10B 11C 12B 13D 14C 15C 16C 17D 18B 19D 20A 21A 22A 23D 24C 25C 26D 27C 28B 29D 30B 31B 32A 33B 34A 35D 36C 37C 38A 39A 40B 41A 42A 43C 44D 45B 46A 47C 48C 49B 50A (Xem giải) Câu 1. Cho hình vẽ về cách thu khí dời nước như sau: Hình vẽ trên có thể áp dụng để thu được những khí

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 Phụ Dực – Thái Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3D 4C 5B 6C 7D 8A 9C 10B 11A 12D 13A 14C 15D 16D 17B 18A 19B 20C 21B 22A 23A 24A 25D 26A 27C 28C 29B 30A 31A 32D 33C 34C 35B 36A 37B 38B 39C 40B Câu 1: Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Fe. Số kim loại trong dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 dư tạo kết tủa là: A. 1.           B. 3.            C. 4.      

Xem thêm

[2018] Giải đề thi thử THPT chuyên Thái Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: Câu 1: Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là: A. Cu.                         B. K.                              C. Fe.                           D. Al. Câu 2: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất: A. Mg.                         B. Na.                          C. Li.              

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!