You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 25)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 961. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin và axit glutamic; trong đó tỉ lệ mN : mO = 11 : 32. Cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 30,81 gam muối. Nếu cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 28,94.       B. 33,42.       C. 33,98.       D. 38,46. (Xem giải) Câu 962. Đốt cháy hoàn toàn 18,24 gam hỗn hợp X

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 24)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 921. Hòa tan hết 11,44 gam hỗn hợp gồm Ca, CaO, Mg và MgO trong dung dịch HCl loãng dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X có chứa 14,25 gam MgCl2. Đem cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A. 31,02 gam.          B. 29,79 gam.          C. 30,12 gam.         D. 29,97 gam. (Xem giải) Câu 922. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 23)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 881. Cho 10,02 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu vào dung dịch HCl loãng dư, thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa 10,86 gam muối. Nếu hòa tan hết 10,02 gam X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,12 mol khí NO duy nhất và dung dịch chứa x gam muối. Giá trị của x là A. 40,98 gam.        B. 39,78 gam.        C. 41,78 gam.        D. 41,38 gam. (Xem giải) Câu 882.

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 22)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 841. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm hai cacbohiđrat cần dùng 1,2 mol O2, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 72,96 gam. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X trên với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư), thu được x gam Ag. Giá trị của x là A. 25,92 gam.         B. 43,20 gam.         C. 60,48 gam.         D. 17,28 gam. (Xem giải) Câu 842. Để 15,68 gam phôi Fe ngoài không khí, sau một thời gian thu

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 21)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 801. Cho 18,24 gam hỗn hợp chứa Mg và Cu với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,12 mol Fe(NO3)3. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được m gam rắn. Giá trị của m là A. 18,72 gam.       B. 19,84 gam.      C. 17,60 gam.      D. 14,40 gam. (Xem giải) Câu 802. Hòa tan hoàn toàn 9,0 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng lượng vừa đủ dung dịch HNO3, sau khi các phản ứng kết

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 20)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 761. Đốt cháy 13,92 gam hỗn hợp gồm Al, Zn và Mg trong 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm O2 và Cl2, thu được hỗn hợp rắn X (không thấy khí thoát ra). Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa a mol HCl loãng (dùng dư), thấy thoát ra 0,12 mol khí H2; đồng thời thu được dung dịch Y chứa các chất tan có cùng nồng độ mol/l. Giá trị của a là A. 0,72.         B. 0,84.         C. 0,76.       

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 19)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 721. Cho 12,76 gam hỗn hợp gồm Na và Al2O3 vào nước dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho 200 ml dung dịch HCl 0,8M vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị m là A. 9,36 gam.         B. 12,48 gam.         C. 7,80 gam.         D. 6,24 gam. (Xem giải) Câu 722. Cho một nhúm bông (trong đó hàm lượng xenlulozơ chiếm 90%) có khối lượng m gam vào

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 18)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 681. Đun nóng este X đơn chức, mạch hở với dung dịch KOH 12% (vừa đủ), thu được 87,1 gam dung dịch Y. Chưng cất dung dịch Y, thu được 6,9 gam ancol etylic. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Công thức phân tử của X là. A. C6H10O2.         B. C5H10O2.         C. C5H8O2.         D. C6H12O2. (Xem giải) Câu 682. Hỗn hợp X chứa hai chất béo được tạo bởi từ axit stearic và axit oleic. Xà phòng hóa hoàn toàn

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 17)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 641. X, Y là hai este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và đều có công thức phân tử CnH2n-6O4. Thủy phân hoàn toàn 46,75 gam hỗn hợp E chứa X, Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z chứa hai ancol đều no và 47,2 gam hỗn hợp gồm hai muối; trong đó có a gam muối A và b gam muối B. Lấy toàn bộ Z đem đốt cháy cần dùng 27,16 lít O2 (đktc), thu được 22,95 gam nước.

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 16)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 601. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozơ, fructozơ và saccarozơ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là (m + 11,52) gam. Nếu đun nóng mgam X trên với dung dịch H2SO4 loãng (dư), lấy toàn bộ sản phẩm hữu cơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng (dư) thu được x gam bạc. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là. A. 6,48 gam.         B. 12,96 gam         C. 8,64 gam.     

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 15)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 561. Xà phòng hóa hoàn toàn 18,5 gam CH3COOCH3 trong dung dịch KOH 16%, thu được 193,5 gam dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam rắn khan. Giả sử H2O bay hơi không đáng kể. Giá trị m là A. 30,50.         B. 46,5.          C. 38,5.          D. 42,0. (Xem giải) Câu 562. Chất hữu cơ X dạng mạch hở có dạng ClH3N-R-COOR’ (R, R’ là các gốc hiđrocacbon), phần trăm khối lượng của nitơ trong X

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 14)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 521. Nhúng thanh Fe vào dung dịch X gồm 0,01 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol NaHSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy có khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời khối lượng thanh Fe giảm m gam. Giá trị m là A. 2,16 gam.          B. 4,96 gam.          C. 2,80 gam.          D. 2,24 gam. (Xem giải) Câu 522. Đốt cháy hoàn toàn 4,56 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin,

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 13)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 481. Cho 3m gam kim loại M vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được dung dịch X và khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cô cạn dung dịch X, thu được 19m gam muối khan. Kim loại M là A. Mg.         B. Al.          C. Fe.          D. Cu. (Xem giải) Câu 482. Cho 0,2 mol X gồm glucozơ và saccarozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 17,28 gam Ag. Nếu cho 0,2 mol X tác

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 12)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 441. Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch chứa CuSO4 1M và NaCl 0,8M bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 5790 giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Giá trị m là A. 16,40.         B. 18,48.       C. 20,48.       D. 20,76. (Xem giải) Câu 442. Hòa tan hết hỗn hợp gồm 8,64 gam Mg và 4,8 gam MgO trong dung dịch HNO3 loãng, dư, kết

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 11)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 401. Cho các cặp chất sau đều có tỉ lệ mol 1 : 1: (a) Ca và Al2O3; (b) Na và Al; (c) AgNO3 và Fe(NO3)2; (d) Al(OH)3 và NaOH; (e) Na và (NH4)2CO3; (g) Ba và AlCl3. Số cặp chất tan hoàn toàn trong nước dư, chỉ thu được dung dịch trong suốt là A. 6.          B. 4.         C. 3.         D. 5. (Xem giải) Câu 402. Đốt cháy hoàn toàn m gam triglyxerit X, thu được CO2 có

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 10)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 361. Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,2 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 448 ml khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là A. 6,40.          B. 9,28.         C. 8,64.         D. 11,60. (Xem giải) Câu 362. Cho 7,56 gam peptit X (C6H11O4N3) tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), cô cạn dung dịch sau phản ứng

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 9)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 321. Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam kim loại M trong khí Cl2 dư, thu được 32,04 gam muối. Hòa tan lượng muối này vào nước rồi cho tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 2M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 18,72.          B. 15,66.          C. 13,00.          D. 14,50. (Xem giải) Câu 322. Đun nóng 10,68 gam chất hữu cơ X (C3H7O2N) với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 8)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 281. Hỗn hợp E gồm hai amin đơn chức X và Y (MX < MY) có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2. Đun nóng 8,44 gam E với dung dịch HNO3 dư, thu được 21,04 gam muối. Khối lượng của Y trong 0,1 mol E là A. 4,72 gam.           B. 3,72 gam.         C. 2,36 gam.         D. 4,22 gam. (Xem giải) Câu 282. Hòa tan hoàn toàn 20,64 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 7)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 241. Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 12,92 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là A. 7,35.         B. 8,82.          C. 6,39.          D. 10,65. (Xem giải) Câu 242. Cho 0,3 mol hỗn hợp gồm Al, AlCl3 và Al(OH)3 vào dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH 1M vào X, sự phụ thuộc số mol

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 6)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 201. Hỗn hợp X gồm etilen, propen, butađien và axetilen có tỉ khối so với He bằng 8,15. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 0,67 mol O2, thu được CO2 và H­2O. Để làm no hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng V ml dung dịch Br2 0,5M. Giá trị của V là A. 700.          B. 300.       C. 350.       D. 600. (Xem giải) Câu 202. Hòa tan hết hỗn hợp gồm 7,68 gam Mg và 3,36 gam MgCO3 vào dung

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 5)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 161. Đốt cháy hỗn hợp X chứa 0,2 mol Fe và 0,08 mol Al trong V lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2, thu được 24,55 gam hỗn hợp Y gồm các muối và oxit (không thấy khí thoát ra). Hòa tan hoàn toàn Y cần dùng 300 ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là A. 4,032.          B. 4,480.          C. 5,600.          D. 5,376. (Xem giải) Câu 162. Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!