Neo Pentan

Hỗn hợp M gồm CH3CH2OH, CH2=CHCH2OH, CH3COOH, CH2=CHCOOH, HCOOCH3. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được 0,35 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Mặt khác, cho m gam M trên tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x%. Giá trị của x là
A. 68,40. B. 17,10. C. 34,20. D. 8,55.
(Trích đề thi thử THPT Quốc gia – Chuyên Đại học Vinh lần 4 – 2015)

Neo Pentan bình luận trả lời