Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A và B (trong đó A hơn B một nguyên tử C, MA < MB), thu được m gam H2O và 9,24 gam CO2. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 13,5. Giá trị m là:

A. 1,26            B. 1,08           C. 2,61           D. 2,16

Neo Pentan đã chọn câu trả lời