Hóa học

Cho 13,7 gam Ba tan hết vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 24,09 gam kết tủa. Giá trị của V gần nhất với

A. 355.       B. 185.       C. 260.       D. 305.

Neo Pentan chọn trả lời