ASCEonepiece

Thực hiện các thì nghiệm sau

(1) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch ALCl3

(2) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3

(3) Cho dung dịch KI vào dung dịch FeCl3

(4) Cho bột Al vào dung dịch H2SO4 loãng nguội

(5) Cho FeCl2 vào dung dịch AgNO3/NH3

(6) Sục khí clo vào dung dịch FeBr3

(7) Cho NaCl vào dung dịch Na2Cr2O4 và NaOH

(8) Cho Mg vào dung dịch FeCl3

(9) Nhiệt phân K2Cr2O7

(10) Cho FeBr2 vào dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số TH luôn tạo ra đơn chất là

A. 2          B. 1          C. 3          D. 4

Neo Pentan đã chọn câu trả lời