Nguyễn Đức Tài

Có hai bình, mỗi bình đều chứa 1 lít dung dịch NaCl 0,1M. Đổ vào bình thứ nhất 1 lít dung dịch KNO3 0,1M và đổ vào bình thứ hai 1 lít dung dịch AgNO3 0,1M. Hỏi khả năng dẫn điện của các dung dịch sau thí nghiệm thay đổi hay không đổi và thay đổi như thế nào so với dung dịch ban đầu? Giải thích tại sao?

Neo Pentan chọn trả lời