Neo Pentan

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X:

Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây?

A. H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O.

B. CH3COOH + C6H5OH → CH3COOC6H5 + H2O.

C. CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O.

D. CH3NH3Cl + NaOH → NaCl + CH3NH2 + H2O.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời