Nguyen Thi Thu

Hỗn hợp X chứa 2 este đều mạch hở gồm este Y (CnH2nO2) và este Z (CmH2m-2O2). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 24,64 gam CO2 và 9 gam H2O. Mặt khác, đun nóng m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và m gam hỗn hợp T gồm 2 muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là:

A. 1,0          B. 0,8           C. 1,2           D. 0,6

linhmtp2110 trả lời