Neo Pentan

Nung một khoáng chất X có trong tự nhiên (sau khi loại bỏ các tạp chất) chỉ thu được chất rắn là MgO. Phản ứng của 18,64 gam chất X với 200 ml dung dịch HCl 2,5M, tạo thành 3,584 lít khí CO2, dung dịch Y chỉ chứa muối và axit dư. Lượng axit dư này phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 2,5M. Phần trăm khối lượng Mg trong X là

A. 30,45%.       B. 25,75%.       C. 43,54%.       D. 28,76%.

Neo Pentan chọn trả lời