Neo Pentan

Oxi hóa 6 gam metanal bằng oxi (xt) sau một thời gian được 8,56 gam hỗn hợp X gồm andehit và axit cacboxylic. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng được m gam Ag. Giá trị của m là?

A. 51,48 gam                   B. 17,28 gam

C. 34,56 gam                   D. 51,84 gam

Neo Pentan chọn trả lời